หน้าเว็บ

ชุดหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด

ชุดหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด
มีจำนวน 5 เล่ม ดังนี้


คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญช่อสะอาด
(ขนาด 98 MB)คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด
(ขนาด 40 MB)
คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด
(ขนาด 47 MB)


คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด
(ขนาด 51 MB)
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาด
(ขนาด 49 MB)
    

สามารถ Download ได้ทันที
และร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)